Visie

Terug

Nijeboer-Hage heeft vanuit de opgedane kennis en ervaring een visie op techniek. Hierbij staat niet de techniek zelf centraal, maar de context waarbinnen het zijn functie vervult.

Gebouwen worden ontworpen vanuit het gebruik, binnen wettelijke regels, branche specifieke richtlijnen en budgettaire kaders. Ook voor de technische installaties in een bouwwerk gelden deze ontwerpvoorwaarden. Het is de uitdaging om binnen deze kaders de ontwerpvrijheden volledig te benutten met als resultaat een stuk toegevoegde waarde in het gebruik van het gebouw, de beleving en de exploitatie.

De wijze waarop bouwwerken worden ontwikkeld en gebouwd is de laatste decennia continu in ontwikkeling. De rollen van bouwmanagers, architecten en adviseurs veranderen. Nieuwe manieren van aanbesteden en contractvorming vragen om flexibiliteit van de adviseurs. In een dergelijke constructie verschuift de rol van adviseur, van ontwerper in de richting van procesbegeleider. Onafhankelijk van de rol ligt de uitdaging altijd in het realiseren van een bouwwerk dat voldoet aan de van te voren vastgestelde eisen, tegen een redelijke prijs.

Het vakgebied is continu in beweging. Trends zoals het opwarmen van de aarde, het dreigend tekort aan fossiele brandstoffen, het vergrijzen van de bevolking, de veiligheid van mensen, hebben soms een groot en soms een kleiner aandeel in een nieuw bouwwerk. Binnen Nijeboer-Hage wordt het gezien als een uitdaging om met de gebouwinstallaties te anticiperen op wat gaat komen. Door bruikbaarheid als één van de belangrijkste ontwerpparameters te definiëren, kan de levencyclus van een gebouw aanzienlijk worden verlengd.